Provozní řád

Příloha č. 2 k usnesení VV 01/21

PROVOZNÍ ŘÁD NA ROK 2021

Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Provozní řád stanovuje základní pravidla využívání areálu Tenisového klubu Pernštýn 1897 Pardubice o.s. (dále jen TK) členy i nečleny klubu v období provozu na otevřených dvorcích.
 2. Cíle a poslání TK a podmínky členství vymezují Stanovy TK, které jsou k nahlédnutí v klubovně.
 3. Povinnosti členů TK:
  1. uhradit členské příspěvky v souladu s Pokladní vyhláškou schválenou na daný rok výkonným výborem,
  2. seznámit se se Stanovami TK a tímto Provozním řádem a dodržovat jejich ustanovení,
  3. šetřit veškeré zařízení a další majetek klubu a chránit je před zcizením,
  4. nejednat v rozporu se zájmy klubu, zejména nevykonávat jakoukoliv činnost, která by mohla poškodit pověst a zájmy klubu a jeho sponzorů; zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které souvisejí s aktivitami a činností klubu a jejichž zveřejnění si klub nepřeje,
  5. hrající členové: uhradit hrací poplatek a poplatek za brigádnickou činnost v souladu s Pokladní vyhláškou schválenou na daný rok výkonným výborem; od poplatku za brigádnickou činnost jsou osvobozeny ženy – důchodkyně a děti do 9 let.
  6. závodní hráči: reprezentovat TK dle svých nejlepších schopností v mistrovských soutěžích dle pokynů kapitána mužstva.
 4. Práva členů TK:
  1. využívat dvorce TK k vlastní sportovní činnosti v rozsahu vymezeném tímto provozním řádem,
  2. využívat sociální zařízení,
  3. odpracovat brigádnické hodiny,
  4. účastnit se klubových akcí popř. dalších činností, které areál TK a jeho vybavení umožňují,
  5. předkládat výkonnému výboru TK náměty, dotazy, stížnosti a připomínky k práci a činnosti klubu; výkonný výbor musí takový podnět projednat do 30 dnů od jeho doručení a s výsledkem seznámit předkladatele.
 5. Pokud člen TK využije práva odpracovat brigádnické hodiny, obdrží od správce potvrzení o počtu odpracovaných hodin, na jehož základě mu nebude brigádnická činnost při úhradě poplatků účtována. Úhrada brigádnické činnosti je kalkulována na 10 brigádnických hodin, u žactva 10 až 14 let, u dorostenek a žen na 5 brigádnických hodin. Finanční hodnotu brigádnické hodiny stanovuje výkonný výbor pokladní vyhláškou. Určení termínu a obsahu brigádnické činnosti je v kompetenci správce dvorců, který však není povinen zajišťovat zájemcům práci po ukončení jarních brigád. Za žactvo mohou brigádnické hodiny odpracovat starší rodinní příslušníci.
 6. Nečlenové TK mají po zaplacení hracích poplatků právo využívat dvorce (v rozsahu vymezeném tímto Provozním řádem) a sociální zařízení.
 7. Vlastní tenisové dvorce jsou určeny výhradně k hraní tenisu. Jejich použití k provozování jiných druhů sportu je zakázáno.
 8. Začátek a konec tenisové sezony vyhlašuje výkonný výbor TK.

Hlava II. SPORTOVNÍ ČINNOST ČLENŮ TK

 1. Při obsazování dvorců hráči platí priorita v následujícím pořadí:
  1. utkání mistrovských soutěží pořádaná na dvorcích TK (viz čl. 2),
  2. příprava závodních hráčů podle rozpisu tréninků (viz čl. 3),
  3. rezervace dvorců (viz čl. 4),
  4. obsazení dvorce po zavěšení hrací známky (viz čl. 5 a 6).
 2. Přehled mistrovských soutěží (zápasů a turnajů) v daném roce je vyvěšen v klubovně TK ve formě termínové listiny na příslušný rok. V době konání utkání či turnaje nelze používat dvorce k jiným účelům. Případné obsazení momentálně nevyužitých dvorců může povolit vrchní rozhodčí akce.
 3. Pro závodní hráče všech kategorií jsou vyhrazeny kurty č. C, 1 a 5. Hodiny pro přípravu závodních hráčů schvaluje na návrh sportovního ředitele TK, výkonný výbor TK. Rozpis tréninků závodních hráčů je vyvěšen v klubovně TK. Výkonný výbor vydá a zveřejní seznam závodních hráčů, kteří mají zajištěnou přípravu na vyhrazených dvorcích.Sportovní ředitel TK, nebo jím určený zástupce, má právo v době určené rozpisem tréninků změnit obsazení vyhrazených dvorců za účelem přípravy závodních hráčů kurtů i mimo hodiny uvedené v rozpisu tréninků a ve výjimečných případech i změnit obsazení ostatních kurtů.
 4. Rezervace dvorců právnickým či fyzickým osobám musí být schválena výkonným výborem. Rezervace na základě zvláštních podmínek musí být vyznačena na hracím plánu nebo na termínové listině.
 5. Pro obsazování dvorců hrací známkou platí následující pravidla:
  1. hrací známku obdrží každý člen klubu při placení hracích poplatků; do doby zaplacení poplatků za daný rok je zakázáno na dvorcích hrát
  2. při obsazování známkou všech kurtů, nejsou-li vyhrazené kurty obsazeny závodními hráči podle bodu 3., mají od 17.00 hodin všichni členové klubu přednost před závodními hráči uvedenými na seznamu podle bodu 3. této hlavy,
  3. známky se zavěšují na hrací plán umístěný v klubovně TK,
  4. známku je povoleno na hrací plán zavěsit v den předcházející požadovanému termínu hraní, nejdříve však po ukončení hry na daném dvorci
  5. právo hry na dvorci mají pouze hráči, kteří svoji známku zavěsili na hrací plán; je zakázáno hrát na dvorci a současně být zavěšen na jiném dvorci nebo jiné hrací jednotce,
  6. případné spory při obsazování dvorců rozhoduje v souladu s tímto Provozním řádem správce popř. přítomný člen výkonného výboru.
 6. VV vydává následující hrací známky odlišené barvou s následujícím omezením:
  1. červená nebo černá: hrající členové TK, kteří uhradili členské a hrací poplatky;
  2. modrá: sponzoři TK; pro majitele platí stejná práva a povinnosti jako pro ostatní členy s červenou známkou s tím, že majitel známky může na známku hrát s pozvaným hráčem – nečlenem TK bez úhrady hracího poplatku podle hlavy III. čl. 1.
 7. Pro dvouhru činí hrací jednotka 60 minut. Pro čtyřhru lze umístěním známek na hrací plán zvolit libovolnou délku hrací jednotky, která však nesmí překročit 90 minut. Do této doby se započítává i úprava dvorce, ve které musí hráči po ukončení hry urovnat dvorec hrablem a dále sítí či kartáčem. Je-li to nutné, musí si hráči před zahájením hry dvorec nakropit. Hraní na suchém dvorci není povoleno.
 8. Provozování tréninků hráčů s košem míčů je povoleno na dvorcích C a č. 5. Na ostatních dvorcích je povoleno pouze v případě, kdy vedlejší dvorec není obsazen.
 9. Hraní na dvorci je povoleno pouze v odpovídající sportovní obuvi a přiměřeném sportovním oblečení.
 10. Výkonný výbor má právo učinit výjimku v zásadách uvedených ve čl. 5 této hlavy pro významné sponzory klubu.
 11. Správce dvorců má právo v případě volných a nevyužitých dvorců učinit výjimku z ustanovení článků 5., 7. a 8. této hlavy.

Hlava III. SPORTOVNÍ ČINNOST NEČLENŮ TK (HOSTŮ)

 1. Členům TK, kteří nemají na daný rok zakoupenou hrací známku, a hostům, kteří nemají zaplaceny žádné poplatky, může být správcem povolena hra po uhrazení hracího poplatku stanoveného Pokladní vyhláškou na daný rok. Při placení poplatku obdrží od správce dvorců potvrzení o zaplacení.
 2. Před nastoupením ke hře správce zavěsí na hrací plán známku „HOST“ na místo příslušného dvorce a odpovídajícího času. Správce má právo obsadit dvorec známkou rovněž na základě telefonické rezervace. Rezervaci dvorce známkou „HOST“ je povoleno provést nejdříve ve 12.00 daného dne.
 3. Povinnost úhrady poplatků dle Pokladní vyhlášky platí pro hráče bez hrací známky i v případě, že hrají na jednom dvorci se členy TK s hrací známkou. Ustanovení čl. 1 až 3 této hlavy přitom zůstávají v platnosti. Toto ustanovení neplatí pro případy, kdy si závodní hráč pozve z tréninkových důvodů závodního hráče jiného TK a kdy je k tomuto tréninku využit některý z dvorců určených v daný čas pro přípravu závodních družstev.

Hlava IV. OSTATNÍ ČINNOST

 1. Všichni členové TK a všichni hrající nečlenové, kteří zaplatili hrací poplatky, jsou oprávněni využívat šatny a sociální příslušenství. Teplou vodu je nutno užívat s maximální úsporností. Všichni hráči jsou povinni udržovat základní pořádek a čistotu a do šatny a klubovny nevstupovat ve znečištěné obuvi.
 2. V areálu je povoleno pouze parkování motorových vozidel členů klubu. K parkování motorových vozidel ostatních návštěvníků jsou určeny přilehlé veřejné parkovací plochy.
 3. Pro ukládání kol členů a hostů je určen stojan na jízdní kola umístěný u dvorce C. Za neuzamčená kola nenese klub žádnou zodpovědnost. Je zakázáno umísťovat kola jinde než na k tomu vyhrazených místech, zvláště opírat o budovu klubovny nebo pletivo míčové zábrany, na prostranstvích mezi tenisovými kurty a v jiných místech, kde mohou poškodit majetek klubu nebo zranit členy a hosty klubu.
 4. Členům TK, kteří mají v dané sezóně uhrazeny členské i hrací poplatky, může být v omezeném rozsahu proti úhradě poskytnuta šatní skříňka. Skříňky jsou poskytovány pouze na danou sezonu. V případě neuhrazení skříňky do 31. 5. daného roku si výkonný výbor vyhrazuje právo skříňku vystěhovat a nabídnout jinému zájemci. Vystěhované věci ze skříňky jsou uloženy u správce areálu po dobu 3 měsíců a následně likvidovány. Do skříněk je povoleno ukládat pouze věci nezbytně související s hraním tenisu (rakety, míče, sportovní oblečení a obuv, hygienické potřeby apod.). Tenisový klub neručí za ztrátu věcí uložených mimo skříňky v šatnách či koupelnách.
 5. Klubovna TK je určena výhradně pro odpočinek a občerstvení členů TK. Výjimku tvoří v souladu s platnými směrnicemi ČTS občerstvení hráčů a jejich doprovodu při utkáních mistrovských soutěží. V klubovně je zakázáno vyplétat rakety či vykonávat jinou činnost obtěžující přítomné členy. Konání případných společenských akcí členů TK v klubovně podléhá schválení výkonným výborem.

Hlava V. PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

 1. Provozní řád TK bude průběžně upravován v závislosti na usneseních vlády ČR a opatřeních dalších státních orgánů v souvislosti se stavem způsobeným šířením koronaviru COVID-19..

 

Provozní řád na rok 2021 byl schválen usnesením výkonného výboru TK Pernštýn 1897 Pardubice z.s. č. 01/21 ze dne 10. března 2021 a tímto dnem vstupuje v platnost.

Mgr. Radek Ehl v.r.
předseda výkonného výboru