Valná hromada

Usnesení

Usnesení z valné hromady ve formátu PDF. 

Pozvánka

Vážení sportovní přátelé,
dovoluji si Vás pozvat na řádnou schůzi valné hromady TK Pernštýn 1897 Pardubice z.s., kterou jsem svolal na 12. prosince 2019 od 18:00 hodin do klubovny TK na adrese U Stadionu 1652, 530 02 Pardubice. Navrhuji Vám následující program valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu valné hromady
Valná hromada bude zahájena v 18:00 hodin v klubovně TK.

V souladu s hlavou IV, článku 5 stanov spolku TK je valná hromada schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň jedna čtvrtina členů TK ve věku 18 let a starších.

Následně bude probíhat hlasování o schválení programu valné hromady.

Návrh usnesení, které bude předloženo valné hromadě:
Valná hromada schvaluje program schůze.

2. Volba pracovního předsednictva a komisí návrhové, mandátové
Hlasováním budou z přítomných členů vybráni členové pracovního předsednictva, návrhové komise a mandátové komise.

3. Schválení jednacího řádu
Valné hromadě bude předložen jednací řád. Navrhuje se jeho schválení.

Návrh usnesení, které bude předloženo valné hromadě:
Valná hromada schvaluje jednací řád.

4. Zpráva o činnosti výkonného výboru v roce 2019
Valné hromadě bude přednesena zpráva o činnosti výkonného výboru v roce 2019 a navrhuje se její schválení.

Návrh usnesení, které bude předloženo valné hromadě:
Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti výkonného výboru v roce 2019.

5. Zpráva o sportovní činnosti klubu v roce 2019
Valné hromadě bude přednesena zpráva o sportovní činnosti klubu v roce 2019 a navrhuje se její schválení.

Návrh usnesení, které bude předloženo valné hromadě:
Valná hromada schvaluje zprávu o sportovní činnosti klubu v roce 2019.

6. Zpráva o hospodaření v roce 2018
V souladu s hlavou IV, čl. 4, písm. f. stanov bude na valné hromadě projednána a ke schválení předložena zpráva o hospodaření TK v roce 2018. Navrhuje se její schválení.

Návrh usnesení, které bude předloženo valné hromadě:
Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření v roce 2018.

7. Zpráva prezidenta o činnosti klubu od poslední valné hromady
Valné hromadě bude předložena zpráva prezidenta o činnosti klubu od poslední valné hromady. Navrhuje se její schválení.

Návrh usnesení, které bude předloženo valné hromadě:
Valná hromada schvaluje zprávu prezidenta o činnosti klubu od poslední valné hromady.

8. Diskuse k předneseným zprávám

9. Schválení postupu výboru TK k naplnění projektu „Přemístění tenisových kurtů“
Valné hromadě bude předložena zpráva o projektu „Přemístění tenisových kurtů“, na jejímž základě je potřeba pověřit výkonný výbor k výkonu činnosti směřující k naplnění projektu „Přemístění tenisových kurtů“.

Podle hlavy IV, čl. 6 stanov TK je k platnosti usnesení potřeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů, která musí činit minimálně 30 % všech evidovaných členů TK ve věku 18 let a starších.

Návrh usnesení, které bude předloženo valné hromadě:
Valná hromada schvaluje a výkonnému výboru ukládá, aby vyvíjel činnost směřující k naplnění cílů projektu „Přemístění tenisových kurtů“. Zejména aby se TK Pernštýn stal společníkem nové společnosti s ručením omezeným, a to s podílem 10 %, aby tato společnost mohla odkoupit předmětný pozemek namísto TK a aby dotace na vybudování tenisových kurtů mohla namísto TK využít tato nově založená společnost, která bude výstavbu tenisového areálu realizovat.

10. Závěr

S návrhem jednacího řádu bude možné se blíže seznámit na webových stránkách klubu www.tkpernstyn.cz. Děkuji Vám za přijetí pozvání na jednání valné hromady a těším se na Vaši účast.

Milan Chmelař, v.r. prezident spolku

Jednací řád

1) Účastníky valné hromady jsou členové klubu narození 12. 12. 2001 a starší.

2) Vzhledem k vydanému programu je valná hromada usnášení schopná, je-li přítomno minimálně 30 % členů TK ve věku 18 let a starších. Usnesení valné hromady je přijato, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.

3) Valnou hromadu řídí tříčlenné předsednictvo zvolené přítomnými členy. Dále valná hromada zřizuje dvoučlenné komise:

  • mandátovou
  • návrhovou.

4) Každý člen má právo předkládat návrhy ke všem záležitostem projednávaným podle schváleného programu. O těchto návrzích se hlasuje veřejně v pořadí, v jakém byly vzneseny. Návrh je přijat, pokud se pro něj vysloví nadpoloviční většina přítomných členů.

5) Všichni členové klubu mají právo vystoupit v diskusi, přičemž délka příspěvku je maximálně 5 minut. Předsednictvo valné hromady může podle závažnosti tuto dobu prodloužit nebo naopak zkrátit v případě, kdy diskutující uráží přítomné nebo se odchyluje od tématu. K projednávanému tématu je možno bezprostředně vyslovit faktickou připomínku, která nesmí přesáhnout 1 minutu.

Členové TK mohou do podkladů a listin souvisejících s valnou hromadou, jež se bude konat dne 12. 12. 2019 v 18:00 hodin, nahlédnout v klubovně TK Pernštýn na adrese U Stadionu 1652, 530 02 Pardubice, a to po dohodě s panem Radkem Ehlem, telefonicky na tel. 731 537 109 nebo prostřednictvím emailu na adrese radehl@seznam.cz