Pozvánka na schůzi valné hromady

Aktualizováno 08.12.2019 v 22:32

Vážení sportovní přátelé,
dovoluji si Vás pozvat na řádnou schůzi valné hromady TK Pernštýn 1897 Pardubice z.s., kterou jsem svolal na 12. prosince 2019 od 18:00 hodin do klubovny TK na adrese U Stadionu 1652, 530 02 Pardubice. Navrhuji Vám následující program valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu valné hromady
Valná hromada bude zahájena v 18:00 hodin v klubovně TK.

V souladu s hlavou IV, článku 5 stanov spolku TK je valná hromada schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň jedna čtvrtina členů TK ve věku 18 let a starších.

Následně bude probíhat hlasování o schválení programu valné hromady.

Návrh usnesení, které bude předloženo valné hromadě:
Valná hromada schvaluje program schůze.

2. Volba pracovního předsednictva a komisí návrhové, mandátové
Hlasováním budou z přítomných členů vybráni členové pracovního předsednictva, návrhové komise a mandátové komise.

3. Schválení jednacího řádu
Valné hromadě bude předložen jednací řád. Navrhuje se jeho schválení.

Návrh usnesení, které bude předloženo valné hromadě:
Valná hromada schvaluje jednací řád.

4. Zpráva o činnosti výkonného výboru v roce 2019
Valné hromadě bude přednesena zpráva o činnosti výkonného výboru v roce 2019 a navrhuje se její schválení.

Návrh usnesení, které bude předloženo valné hromadě:
Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti výkonného výboru v roce 2019.

5. Zpráva o sportovní činnosti klubu v roce 2019
Valné hromadě bude přednesena zpráva o sportovní činnosti klubu v roce 2019 a navrhuje se její schválení.

Návrh usnesení, které bude předloženo valné hromadě:
Valná hromada schvaluje zprávu o sportovní činnosti klubu v roce 2019.

6. Zpráva o hospodaření v roce 2018
V souladu s hlavou IV, čl. 4, písm. f. stanov bude na valné hromadě projednána a ke schválení předložena zpráva o hospodaření TK v roce 2018. Navrhuje se její schválení.

Návrh usnesení, které bude předloženo valné hromadě:
Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření v roce 2018.

7. Zpráva prezidenta o činnosti klubu od poslední valné hromady
Valné hromadě bude předložena zpráva prezidenta o činnosti klubu od poslední valné hromady. Navrhuje se její schválení.

Návrh usnesení, které bude předloženo valné hromadě:
Valná hromada schvaluje zprávu prezidenta o činnosti klubu od poslední valné hromady.

8. Diskuse k předneseným zprávám

9. Schválení postupu výboru TK k naplnění projektu „Přemístění tenisových kurtů“
Valné hromadě bude předložena zpráva o projektu „Přemístění tenisových kurtů“, na jejímž základě je potřeba pověřit výkonný výbor k výkonu činnosti směřující k naplnění projektu „Přemístění tenisových kurtů“.

Podle hlavy IV, čl. 6 stanov TK je k platnosti usnesení potřeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů, která musí činit minimálně 30 % všech evidovaných členů TK ve věku 18 let a starších.

Návrh usnesení, které bude předloženo valné hromadě:
Valná hromada schvaluje a výkonnému výboru ukládá, aby vyvíjel činnost směřující k naplnění cílů projektu „Přemístění tenisových kurtů“. Zejména aby se TK Pernštýn stal společníkem nové společnosti s ručením omezeným, a to s podílem 10 %, aby tato společnost mohla odkoupit předmětný pozemek namísto TK a aby dotace na vybudování tenisových kurtů mohla namísto TK využít tato nově založená společnost, která bude výstavbu tenisového areálu realizovat.

10. Závěr

S návrhem jednacího řádu bude možné se blíže seznámit na webových stránkách klubu www.tkpernstyn.cz. Děkuji Vám za přijetí pozvání na jednání valné hromady a těším se na Vaši účast.

Milan Chmelař, v.r. prezident spolku

Jednací řád

1) Účastníky valné hromady jsou členové klubu narození 12. 12. 2001 a starší.

2) Vzhledem k vydanému programu je valná hromada usnášení schopná, je-li přítomno minimálně 30 % členů TK ve věku 18 let a starších. Usnesení valné hromady je přijato, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.

3) Valnou hromadu řídí tříčlenné předsednictvo zvolené přítomnými členy. Dále valná hromada zřizuje dvoučlenné komise:

  • mandátovou
  • návrhovou.

4) Každý člen má právo předkládat návrhy ke všem záležitostem projednávaným podle schváleného programu. O těchto návrzích se hlasuje veřejně v pořadí, v jakém byly vzneseny. Návrh je přijat, pokud se pro něj vysloví nadpoloviční většina přítomných členů.

5) Všichni členové klubu mají právo vystoupit v diskusi, přičemž délka příspěvku je maximálně 5 minut. Předsednictvo valné hromady může podle závažnosti tuto dobu prodloužit nebo naopak zkrátit v případě, kdy diskutující uráží přítomné nebo se odchyluje od tématu. K projednávanému tématu je možno bezprostředně vyslovit faktickou připomínku, která nesmí přesáhnout 1 minutu.

Členové TK mohou do podkladů a listin souvisejících s valnou hromadou, jež se bude konat dne 12. 12. 2019 v 18:00 hodin, nahlédnout v klubovně TK Pernštýn na adrese U Stadionu 1652, 530 02 Pardubice, a to po dohodě s panem Radkem Ehlem, telefonicky na tel. 731 537 109 nebo prostřednictvím emailu na adrese radehl@seznam.cz